Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs na szkolenia z zakresu języków obcych oraz ICT w województwie mazowieckim

poniedziałek, 01 lutego 2016

Zapraszamy do aplikowania w konkursie nr RPMA.10.02.00-IP.01-14-015/16, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, który został ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektó Unijnych. 

 

Termin naboru wniosków: 29 lutego 2016 r. – 8 marca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 693 161,53

Wkład własny: 10 % wartości projektu

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty wspierające osoby dorosłe w uczeniu się przez całe życie przez nabywanie i/lub podwyższanie kompetencji określone dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych.

Typy projektów:
Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych, zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa:
Osoby w wieku powyżej 25 r.ż., z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych oraz językowych, w szczególności osoby z grup najbardziej potrzebujących, np. o niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 r.ż.

 

Więcej informacji uzyskać można dzwoniąc pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !