Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs na szkolenia językowe i komputerowe w lubuskiem

piątek, 04 marca 2016

W województwie lubuskim ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego nr RPLB.08.03.00-IZ.00-08-K01/16 Działanie 8.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych dla osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja.


Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. – 16 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 15 000 000, 00 zł

Wkład własny: 10 % wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000,00 zł


Przedmiot konkursu:

Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.
Grupa docelowa
Projekty realizowane w ramach ogłoszonego konkursu dla Działania 8.3 muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
 • osoby w wieku 25 – 64 lat zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;
 • szkoły dla dorosłych, placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzące formalne kształcenia ustawiczne (z wyjątkiem szkół policealnych);
 • partnerzy społeczno.


Zapraszamy do współpracy !