Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs na rzecz aktywizacji zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim

wtorek, 14 czerwca 2016

Informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkurscu, który ogłosił Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dla Osi Priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.


 


Termin naboru wniosków: 20 czerwca 2016 r. – 04 lipca 2016 r.

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 23 791 014,31 zł

Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych.
 

 


Przedmiot konkursu

 

 1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy:
  • działania związane z identyfikacją potrzeb osób biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań (obligatoryjne)
  • działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone na rzecz osób biernych zawodowo
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:
  • działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych)
 3.  Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:
  • działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk zawodowych
  • działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie
 4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:
  • wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać Instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego

Grupa docelowa

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do osób biernych zawodowo, powyżej 29 roku życia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach

 


Szczegółowych informacji udzielamy pod numerami tel. 42 237 79 86 i 533 300 225. Można się z nami także kontaktować mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !