Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

czwartek, 21 kwietnia 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów  na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Pomorskiego 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.


Termin naboru wniosków: 16 maja 2016 r. – 6 czerwca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 55 299 400,00 zł

Wkład własny: 15% wartości projektu.


Przedmiot konkursu
Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez
 1. tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.
  • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci (także do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz wynikających z koncepcji uniwersalnego projektowania,
  • zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, zabawki),
  • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych  
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
  • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
  • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
  • wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym w szczególności wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci,
  • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
 2. zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach), obejmujące:
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,
  • pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu,
  • pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna.

 


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić w szczególności:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne,
 • regionalne organizacje turystyczne / lokalne organizacje turystyczne.
Grupa docelowa
Wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest skierowane do:
 • osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,
 • osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących  
  w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 Zapraszamy do współpracy !