Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego na Podkarpaciu

czwartek, 10 grudnia 2015

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs nr RPPK.09.04-IP.01-18-004/15 dla osi priorytetowej 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

 

Termin naboru wniosków: 14 grudnia 2015 – 05 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 40 000 000,00 zł

Wkład własny: 10 wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu:
Projekty mające na celu wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

 

Typy projektów:
Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno – gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz pozostałej kadry szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe”
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe
  • tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów
  • podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa:
  • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (w tym szkoły przysposabiające do pracy) i ich kadra.
  • Uczniowie i słuchacze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.
  • Nauczyciele kształcenia zawodowego.
  • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
  • Rodzice/opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe.
  • Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół, tj. m.in.: pracodawcy, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy

 

Zapraszamy do współpracy!