Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych na Podkarpaciu

środa, 25 listopada 2015

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił konkurs nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 dla osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.

 

Termin naboru wniosków: 21 grudnia 2015 r. – 15 stycznia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 zł

Wkład własny: minimum 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu
Projekty mające na celu wzrost kompetencji w obszarze języków obcych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Typ projektów

Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych .

Podmioty uprawnione do ubieganie się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
Osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.


Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel 42 239 79 86 lub mailowo: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !