Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 9.2 Dostęp do wysokiej jakość usług społecznych - RPO Województwa Dolnośląskiego

piątek, 18 marca 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie projektów dla Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne w województwie dolnośląskim.

 

Termin naboru wniosków: 15 kwietnia 2016 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Alokacja na dofinasowanie: 21 134 442, 00 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

 
 

Przedmiot konkursu

Niniejszy konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:

- typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności:
 1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, 
 2. usługi asystenckie skierowane do osób o różnym stopniu niesamodzielności;
 3. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych w całodobowych placówkach okresowego pobytu, zapewniających możliwość okresowej opieki dla niesamodzielnej osoby w przypadku choroby lub innego okresowego braku możliwości sprawowania opieki ze strony rodziny lub konieczności odpoczynku od sprawowania stałej opieki;
 4. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi.W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:
 5. wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;
 6. usługi pozwalające osobom niesamodzielnym w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób  
  (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);
 7. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie  
  – jako element kompleksowego projektu;
 8. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,- poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, jako element kompleksowego projektu.
 9. szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób niesamodzielnych oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu.

i/lub typu operacji 9.2.B., tj.: projektów ukierunkowanych na usługi wsparcia rodziny:

 1. usługi interwencji kryzysowej;
 2. usługi pracy z rodziną,
 3. tworzenie i wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego.Wsparcie systemu pieczy zastępczej nie jest przedmiotem niniejszego konkursu.
i/lub typu operacji 9.2.C., tj.: projektów ukierunkowanych na wsparcie dla mieszkań wspomaganych:
 1. tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 2. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

 

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 
Grupa docelowa
W ramach konkursu, zgodnie z SZOOP RPO WD grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to:

 

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  
  i instytucjach rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • rodzina osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

 

 
Inforamcji odnośnie konkursu udzielamy pod nr tel. 42 239 79 86 lub odpowidajać na wiadomość skierowaną na adres: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do kontaktu !