Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 8.7 na rzecz szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

wtorek, 22 marca 2016

W województwie zachodniopomorskim pojawia sie możliwość pozyskania środków unijnych w ramach Osi  priorytetowej VIII Edukacja, Działanie 8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Termin naboru wniosków: 1 kwietnia 2016 r. – 29 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 12 784 000,00 zł.

Wkład własny: 5% wartości projektu.


Przedmiot konkursu- typy projektów
 1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych.
 2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwie dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego
 3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno – gospodarczym
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem
 5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU)
 6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach w/w działania mogą się ubiegać:
 • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.
Grupa docelowa
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • młodociani pracownicy,
 • osoby w wieku powyżej 18 r.ż.,
 • szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
 • nauczyciele prowadzący kształcenie ogólne w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
 • partnerzy społeczno-gospodarczy,
 • pracodawcy.


Zapraszamy do współpracy !