Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy na Dolnym Śląsku

poniedziałek, 19 października 2015

Serdecznie zapraszmy do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu nr RPDS.08.02.00-IP.02-02-007/15, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy, zorganizowanego przez Dolnośląski Urząd Pracy we Wrocławiu. 

 

Termin naboru wniosków: 13 listopada 2015 r. - 20 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 34 435 687,00 zł

Wkład własny: minimum 5% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 100 000, 00 zł,

 

 

Przedmiot konkursu:
Projekty mające na celu aktywizację zawodową osób od 30 roku życia, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Typy projektów:

 •  8.2 A instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne, które zadecydują o wyborze dalszych adekwatnych form wsparcia):
  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania,
  •  diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,  
   w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 •  8.2.B instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji: 
  • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne), 
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia i kursy;
 • 8.2.C. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców: 
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki zawodowe, 
  • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób,
   u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem), granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
 • 8.2.D. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej: 
  • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze,
  •  wsparcie mobilności geograficznej dla osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy  
   lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie;
 •  8.2.E. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osoby z niepełnosprawnościami: 
  • niwelowanie barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osoby  
   z niepełnosprawnościami.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubierać się następujące grupy odbiorców:
 • fundacje,
 • organizacje pracodawców,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą,
 • przedsiębiorcy,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jst,
 • samorządy gospodarcze i zawodowe,
 • stowarzyszenia i organizacje społeczne,
 • szkoły lub placówki oświatowe,
 • uczelnie wyższe,
 • wspólnoty samorządowe.

 

Grupa docelowa
Osoby z obszaru województwa dolnośląskiego3 od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

 

 

Więcej o przedmiotowym konkursie można dowiedzieć się dzwoniąc pod nr tel 42 239 79 86 lub pisząc e-mail: biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !