Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 8.1.1 w województwie lubuskim

piątek, 23 października 2015

Edukacja przedszkolna stała się przedmiotem konkursu nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-KO1/15 w ramach  Osi priorytetowej 8 – Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT, który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

 


Termin naboru wniosków: 30 września 2015 r. - 16 listopada 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 000 000,00 zł.
Wkład własny: 15 % wartości projektu.
Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są działania mające na celu poprawę dostępności i jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację następujących typów projektów:
 • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP;
 • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
 •  rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 •  wydłużenie godzin pracy OWP;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności  
  z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.
Grupa docelowa:
 • dzieci w wieku przedszkolnym
 • nowopowstałe przedszkola;
 • istniejące przedszkola;
 • funkcjonujące inne formy wychowania przedszkolnego;
 • nauczyciele.
   
   

 Zapraszamy do współpracy!