Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 7.4.2 Outplacement w województwie śląskim

wtorek, 20 października 2015

Zapraszamy do aplikowania w konkursie nr  RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 w ramach Osi priorytetowej VII, Regionalny rynek pracy, Działąnie7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu) Podziałanie7.4.2 Outplacement – konkurs, który został ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. 


Termin naboru:
5 października 2015 r. - 3 listopada 2015 r.
Alokacja przeznaczona do dofinansowania: 14 526 970,22 zł
Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.
Minimalna wartość projektu: 200 000 zł.

Przedmiot konkursu:
Projekty mające na celu wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy - działania z zakresu outplacementu.

Typy projektów:
Wsparcie typu outplacement dla pracowników przedsiębiorstw zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy,  
w tym w szczególności:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże, praktyki zawodowe;
 • subsydiowanie zatrudnienia
 • dodatek relokacyjny;
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa:
Pracownicy:
 • przedsiębiorstw sektora MŚP;
 • przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne;
 • przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej;
 • przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej;
 • zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.


Więcej informacji o konkursie można uzyskać dzwoniąc pod nr tel 42 239 79 86 lub psząc do nas wiadomość e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !