Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 7.3.2 Ekonomia społeczna oraz konkurs 8.2 Uczenie się przez całe życie ogłoszone w Wielkopolsce

środa, 22 lipca 2015

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie oraz konkurs nr RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 w ramach poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe.

 

8.2 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
 

Alokacja przeznaczona na konkurs: 15 655 793,00 PLN

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

Wkład własny: min. 10% wydatków kwalifikowalnych

Nabór wniosków: 31 lipca 2015 r. - 13 sierpnia 2015 r.

 

Przedmiot konkursu:

Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych po przez:

 1. moduły szkoleń językowych,

 2. rozwijanie kompetencji informacyjno - komunikacyjnych.

Podmioty uprawnione:

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego nieposiadające osobowości prawnej, działające w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa,
 2. wszystkie podmioty z wyłączeniem:
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej,
 • osób podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych, art. 207 ust. 4 ustawy  
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Grupa docelowa:

  Uczestnikami projektu mogą być osoby dorosłe, z obszaru województwa wielkopolskiego, w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 lat)  
  w szczególności o niskich kompetencjach/kwalifikacjach, starsze w wieku 50 lat i więcej, zgłaszające z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji w ramach Osi Priorytetowej Edukacja, Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika rezultatu:
 • dla osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie 60%,

 • dla osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu na poziomie 60%,

 • dla osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu na poziomie 70%.
7.3.2 EKONOMIA SPOŁECZNA- PROJEKTY KONKURSOWE


Planowana alokacja na konkurs wynosi: 74 958 481 zł

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: 31 lipca 2015 r. - 13.08.2015 r.

 

Przedmiot konkursu:

Projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz zwiększenia dostępności do usług dla podmiotów ekonomii społecznej.

W ramach konkursu można realizować kompleksowe projekty akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej1zakładające łącznie:

 1. dotacje na tworzenie PES i tworzenie miejsc pracy w PES,

 2. świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej, zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej i standardami określonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,

 3. podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników PES w ramach procesów biznesowych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie :

 • Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej,które złożyły wniosek o przeprowadzenie procesu akredytacji, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie podpisana zostanie wyłącznie z OWES, który posiada akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej

 

Grupa docelowa:

 1. podmioty ekonomii społecznej ich kadry zarządzające oraz pracownicy,

 2. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

 3. osoby planujące założenie PES lub podjęcie pracy w PES,

 4. osoby prawne planujące założenie PES.

  Zapraszamy do współpracy!