Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy na Podkarpaciu

wtorek, 13 grudnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs dla Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Termin naboru wniosków
: 9 stycznia 2017 r. – 31 stycznia 2017 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 42 800 000,00 zł. 

Wkład własny: 8% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Minimalna wartość projektu: 250 000,00 zł.
 

Przedmiot konkursu

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:

Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
 • dentyfikację potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),
 • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
 • staże i praktyki zawodowe,
 • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową  
  u pracodawcy),
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
   

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą  
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego.


Grupa docelowa

 1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia należące, co najmniej do jednej z następujących grup:
  • osoby od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.Zapraszamy do współpracy !