Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujacych pracy i pozostających bez pracy

środa, 30 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że już niebawem w województwie śląskim będzie można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.


Termin naboru wniosków
: 24 kwietnia 2016 r. – 23 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 111 181 582,81

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 1 000 000,00 zł


Przedmiot konkursu:

 1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):
  • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia  
   od rynku pracy,
  • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe  
   w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
 2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:
  • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia
 3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.
  • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;
  • wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie  
   w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem)
 4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:
  • pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu społecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Działania.
Grupa docelowa
Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.1.3 stanowią:
 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
  •  bezrobotne,
  • nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:
   • osoby powyżej 50 roku życia;
   • kobiety;
   • osoby z niepełnosprawnościami;
   • osoby długotrwale bezrobotne;
   • osoby o niskich kwalifikacjach.
 2.  Pracodawcy i przedsiębiorcy.

 

Więcej informacji o przedmiotowym naborze można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.  42 239 79 86 lub pisząc do  nas wiadomość na adres biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !