Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w Wielkopolsce

środa, 09 marca 2016

Uprzejmie informujemy, że w województwie wielkopolskim ogłoszono konkurs zamknięty nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny  
na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.


Termin naboru wniosków: 04 kwietnia 2016 r. – 15 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 16 764 706,00 zł

Wkład własny: 5% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.


Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.


Typy projektów:
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
  • pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,
  • szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dodatek relokacyjny,
  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Grupa docelowa:
Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Wsparcie typu outplacementowego mogą być skierowane bezpośrednio do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy  
w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przedsiębiorstw.


Zapraszamy do współpracy !