Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 6.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa w województwie pomorskim

piątek, 30 października 2015

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 dla Osi priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Termin naboru wniosków: 23 listopada 2015 r. - 14 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 23 669 529,00 zł
Wkład własny:
5% wydatków kwalifikowalnych.
Minimalna wartość projektu: 50 000, 00 zł.

Typy projektów:
  • projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym;
  • projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu  
    do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji;
  • projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organizacje pozarządowe definiowane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Grupa docelowa:
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • otoczenie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie, w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Zapraszamy do współpracy !