Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 4.2 Wsparcie Mobilności Ponadnarodowej

wtorek, 05 maja 2015

Uprzejmie informujemy,że Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosił konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Alokacja na konkurs wynosi aż 77 288 600 PLN

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące instytucje/podmioty:

  • instytucje rynku pracy
  • instytucje pomocy i integracji społecznej
  • szkoły i placówki systemu oświaty
  • uczelnie - przedsiębiorstwa
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • organizacje pozarządowe
  • podmioty ekonomii społecznej
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Kryteria formalne:
1. Uczestnikami projektu są osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo);

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;

- nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

2. Uczestnikami projektu są osoby w wieku 18-35 lat.

3. Co najmniej 50% uczestników projektu to osoby, należące do przynajmniej jednej z poniżej wymienionych grup:

- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii;

- osoby niepełnosprawne,

- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji;

- osoby długotrwale bezrobotne;

- osoby ze szczególnymi trudnościami w dostosowaniu się do warunków pracy i życia kwalifikujące się do wsparcia przez OHP

4. W ramach projektu realizowane jest kompleksowe wsparcie uczestników obligatoryjnie obejmujące następujące etapy:

-  rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;

-  przygotowanie (psychologiczne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;

- pobyt uczestników za granicą obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń związanych z podjęciem zatrudnienia;

- działania o charakterze aktywizującym uczestników po powrocie do kraju.

5. Podczas fazy przygotowania do mobilności, dla każdego uczestnika i przy jego udziale, opracowywany jest indywidualny plan działania, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, realizowany w projekcie w szczególności w trakcie pobytu za granicą i po powrocie uczestnika do kraju.

6. Pobyt uczestników za granicą trwa od 60 do 180 dni

7. Projekt jest realizowany w partnerstwie ponadnarodowym: list intencyjny jest załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, a umowa o współpracy ponadnarodowej między partnerami musi zostać zawarta przed rozpoczęciem etapu rekrutacji uczestników do projektu. Dopuszcza się rozszerzenie liczby partnerów na etapie realizacji projektu. W przypadku zmiany partnera, z przyczyn niezawinionych przez wnioskodawcę, dopuszcza się zawarcie umowy partnerstwa na późniejszym etapie realizacji projektu.

8. Partnerem ponadnarodowym jest podmiot z innego państwa członkowskiego UE.

9. Projekt realizowany jest w partnerstwie, z co najmniej jednym podmiotem będącym: instytucją rynku pracy lub ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym centrum pomocy rodzinie. Zaangażowanie partnera/ów musi być odzwierciedlone, co najmniej w etapie 1 i 4 projektu.

Nabór wniosków trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Zapraszamy do współpracy !!!