Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 3.4 Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

poniedziałek, 21 marca 2016

Informujemy, że Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa,Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. - 15 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000,00 zł.

Wkład własny: 3% wydatków kwalifikowalnych. 

 

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych we współpracy z partnerami zagranicznymi w obszarach tematycznych, w których organizowany jest konkurs.
W ramach projektów współpracy ponadnarodowej, możliwe jest realizowanie kilku rodzajów działań współpracy w partnerstwie ponadnarodowym:
 1. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
 2. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
 3. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
 4. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.:
 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

 
Zapraszamy do wspólpracy !