Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 3.3.4 ogłoszony!

środa, 09 października 2013

Zapraszamy do składania projektów w ramach poddziałania 3.3.4. Motyw przewodni konkursu to opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej..

TERMIN: 30 wrzesień – 15 listopad 2013 r.

ALOKACJA: 35 mln

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią szkoły podstawowe i placówki oświatowe (zarówno publiczne, jaki i nie publiczne) prowadzące kształcenie w klasach I-III. Odbiorcami pośrednimi są uczniowie klas I-III szkół podstawowych i nauczyciele wdrażający nowotworzone programy nauczania

Typy projektów możliwe do realizacji:

1.       Opracowanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej

KRYTERIA DOSTĘPU (ocena formalna):

  • w ramach projektu zostanie opracowany i wdrożony minimum 1 innowacyjny program nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, spełniający warunki określone w kruterium szczegółowym nr 3 (kryt. nr 8 z Planu Działania na 2013r.), ocenianym na etapie oceny merytorycznej;
  • wdrożenie programu odbywać się będzie w minimum 3 i maksymalnie 5 szkołach;
  • wdrożenie opracowanego w ramach projektu Innowacyjnego programu nauczania do edukacji wczesnoszkolnej trwa minimum 1 rok szkolny (od września do czerwca);
  • w ramach projektu zostanie opracowana obudowa dydaktyczna (materiały dydaktyczne i/lub narzędzia dydaktyczne i/lub metoda kształcenia) komplementarna z programami nauczania będącymi produktami danego projektu.

KRYTERIA DOSTĘPU (ocena merytoryczna):

  • projekty muszą uwzględniać w działaniach zróżnicowanie uczniów klas I-III pod względem wiekowym (dzieci, które rozpoczynają edukację w wieku 6 lat i 7 lat);
  • obudowa dydaktyczna programu nauczania, o której mowa w kryterium dostępu ocenianym na etapie oceny formalnej, będzie możliwa do wdrożenia róznież dla placówek, które chciałyby skorzystać z nowotworzonego programu nauczania wraz z jego obudową poza projektem;
  • innowacyjne programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej powinny spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

- programy, w ramach których ukształtowana jest w szczególności umiejętność myślenia matematycznego – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

- programy, w ramach których kształtowana jest w szczególności umiejętność myślenia naukowego – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

- programy, w ramach których kształtowana jest w szczególności umiejętność komunikowania się w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- programy, w ramach których kształtowana jest w szczególności umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

- programy, w ramach których kształtowana jest w szczególności umiejętność uczenia się, jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji.

KRYTERIA STRATEGICZNE:

  1. Projekt skierowany jest do szkół z obszarów gmin wiejskich i wiejsko miejskich. WAGA PUNKTOWA: 15 pkt.
  1. Projekty uwzględniające potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. WAGA PUNKTOWA: 15 pkt.