Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w województwie warmińsko-mazurskim

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Zawiadamiamy, że Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłasza konkurs  nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/15 dla osi Priorytetowwej: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych,Poddziałanie: 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r. – 18 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • region elbląski – 2 881 402,78 zł
 • region ełcki – 1 576 825,39 zł
 • region olsztyński – 3 381 200,29 zł

Wkład własny:10 % wartości projektu


Przedmiot konkursu:
Projekty dotyczące kompleksowego wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach:
 • pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego,
 • programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza i czeladnika, z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji w ramach Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2, typ 2 projektów (tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej;
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary


Grupa docelowa
Wsparcie zaplanowane w projekcie musi być skierowane bezpośrednio do osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.Zapraszamy do współpracy !