Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 2.3.1 na szkolenia językowe i komputerowe w województwie warmińsko-mazurskim

czwartek, 01 września 2016

Zawiadamiamy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs dla Osi Priorytetowej: 2 Kadry dla gospodarki, Działanie: 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. Poddziałanie: 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020Termin naboru wniosków: 12 września 2016 r. – 30 września 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 48 657 793,91 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

 

Przedmiot konkursu

Dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu może uzyskać Wnioskodawca (Operator) realizujący projekt dotyczący kompleksowego wsparcia osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności: językowych, ICT i zarządzania projektem (planowania i osiągania celów). Wsparcie uczestników polega na dofinansowaniu uczestnikom projektu szkoleń lub innych form podnoszenia kompetencji i /lub kwalifikacji.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu, mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy o finansach publicznych (m.in. podmiotów, które wykorzystały środki funduszowe niezgodnie z przeznaczeniem, nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie, otrzymały środki funduszowe na podstawie dokumentów poświadczonych niezgodnie z prawdą – chyba, że podmioty te realizują zadania interesu publicznego),
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).


Grupa docelowa

Wsparcie musi otrzymać każda osoba dorosła spełniająca łącznie wskazane niżej kryteria:
 • posiada wykształcenie co najwyżej średnie i/lub wiek powyżej 50 roku życia,
 • jest z własnej inicjatywy zainteresowana podnoszeniem poziomu kompetencji i umiejętności,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • na terenie regionu operacyjnego, w którym realizowany jest projekt:
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • lub realizuje wybrany do dofinansowania kurs oraz uczy się, pracuje lub zamieszkuje, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
   

 
Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie projektów pod nr. tel.  533 300 225 lub do wysłania wiadomości z pytaniami na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl