Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 12.4 Kształcenie zawodowe w województwie lubelskim

poniedziałek, 14 marca 2016

Zawiadamiamy, że można aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/16 dla Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. – 04 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 50 000 000,00 zł.

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 100 000, 00 zł.

 

Przedmiot konkursu:

Projekty w zakresie:
 • zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu1 swojej wiedzy , nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach  
  i obozach naukowych,
 • wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:
 • szkoła/placówka oświatowa prowadząca kształcenie zawodowe albo
 • organ prowadzący szkoły/placówki oświatowej prowadzącej kształcenie zawodowe.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową w ramach Działania 12.4 stanowią:
 • uczniowie, wychowankowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
 • młodociani pracownicy;
 • nauczyciele zawodu;
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • pracodawcy.

 
Zapraszamy do współpracy !