Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Sołecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie mazowieckim

piątek, 26 czerwca 2015

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.24-14-001/15 w ramach działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 

Alokacja na konkurs: 12.000.000,00 zł

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2015 r.- 9 lipca 2015 r.

 

Minimalna wartość projektu musi wynosić 300 tys. zł, a maksymalna 1,5 mln zł.

Wymagany wkład własny beneficjenta do realizacji projektu wynosi co najmniej 5% wartości projektu.

Zakłada się, iż średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu nie przekroczy 18 604,00 PLN.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu:

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
 • publiczne służby zatrudnienia,
 • Ochotnicze Hufce Pracy,
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego
 • instytucje partnerstwa lokalnego.


Przedmiot konkursu:

Projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez:


 1. instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)
 2. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 
  i kompetencji (fakultatywne)
 3. instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców (fakultatywne)
 4. instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (fakultatywne)
 5. instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób niepełnosprawnych (fakultatywne).

Grupa docelowa konkursu

Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy; z wyłaczeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałniu 1.3.1.

 

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej

Wymagana łączna wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich uczestników projektu wynosi co najmniej 43%.

Zapraszamy do współpracy !