Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT oraz 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT w województwie śląskim

czwartek, 02 lipca 2015

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkursy  
o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT 
oraz Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego- RIT.

 

Alokacja przeznaczona na konkursy: 
 • 45 005 010, 00 zł -  12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego ZIT
 • 13 103 906, 45 zł - 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RIT

Wkład własny: 15 %

Termin składania wniosków: 27 lipca 2015 r. - 30 października 2015 r.

Przedmiot konkursu
Przebudowabudowa przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, 

w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji,

 3. Organizacje pozarządowe,

 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,

 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Grupa docelowa:

Obiekty infrastruktury przedszkolnej i jej użytkownicy. 

Kryteria dostępu:

 • procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w województwie śląskim 
  dla naboru w roku 2015 wynosi 65,56 % ( dane za 2012 r. według GUS)

 • koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych,

 • aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane 
  na terenie Subregionu Centralnego (12.1.1)  lub  Subregionu Zachodniego (12.1.2).  Szczegółowych informacji dotyczących  obu konkursów można zaczerpnąć kontaktując się pod nr tel. 42 239 79 86  lub mailowo: biuro@forecast.com.pl

  Zapraszamy do współpracy!