Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 11.3 w województwie śląskim ogłoszony ponownie

środa, 03 lutego 2016

Miło nam zakomunikaować, że Wojewózki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs 11.3 Dostosowane oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

 

Termin naboru wniosków: 22 lutego 2016 r – 7 marca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 64 814 784,93

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 1 000 000 zł.

  

Typy projektów:
 1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego  
  lub mistrzowskiego;
 2. Kursy umiejętności zawodowych;
 3. Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych- – możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi;
 4. Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny w odniesieniu do kwalifikacji zawodowych;
 6. Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
 7. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole prowadzącej kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych warunków kształcenia zawodu- możliwy do realizacji wyłącznie z typami operacji od 1-6.
 8. Poprawa jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie dla dorosłych i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych we współpracy z otoczeniem,  
  w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.
 9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania  zbieżne z zadaniami CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego, a także podejmujących działania w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego i informacji zawodowej poprzez:
  • przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania  zbieżne  
   z zadaniami CKZiU dla określonej branży;
  • wsparcie realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania zbieżne
    z zadaniami CKZiU

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty prowadzące lub zamierzające rozpocząć kształcenie osób dorosłych – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
 • Szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie dla dorosłych i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • Placówki kształcenia ustawicznego;
 • Placówki kształcenia praktycznego;
 • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzące kształcenie dla dorosłych ;
 • Organy prowadzące szkół i placówek objętych katalogiem beneficjentów;
 • Pracodawcy /przedsiębiorcy/uczelnie;
 • Zrzeszenia i stowarzyszenia rzemieślnicze i zawodowe;
 • Podmioty wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe lub placówki,
   o których mowa w art. 2 pkt. 3a placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; może je połączyć w zespół, zwany „centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego".
Grupa docelowa
Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Działania 11.3 stanowią:
 • Osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;
 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły prowadzące kształcenie dla dorosłych, szkoły policealne;
 • Partnerzy społeczno – gospodarczy;
 • Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;
 • Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia wyłącznie w przypadku realizacji typów projektów nr 5, 8 i 9.

 

 Zapraszamy do współpracy !