Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych w województwie śląskim

czwartek, 24 września 2015

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Termin naboru wniosków: 5 października 2015 r. - 3 listopada 2015 r.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 25 928 971,27 zł

Wkład własny: 10% wartości dofinansowania.

Minimalna wartość projektu: 200 000 zł.


Przedmiot konkursu:

Projekty mające na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.


Typy operacji objęte wsparciem to m.in.:

 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;

 • Kursy umiejętności zawodowych;

 • Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;

 • Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

 • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;

 • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem w szczególności z pracodawcami w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

 • Szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

 • Placówki kształcenia ustawicznego;

 • Placówki kształcenia praktycznego;

 • Centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;

 • Organy prowadzące szkół objętych katalogiem beneficjentów;

 • Pracodawcy.


Grupa docelowa:

 • osoby dorosłe, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) lub uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach;

 • Młodociani pracownicy;

 • Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły dla dorosłych, szkoły policealne;

 • Partnerzy społeczno – gospodarczy;

 • Nauczyciele zawodu i pracownicy pedagogiczni szkół ponadgimnazjalnych i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, instruktorzy praktycznej nauki zawodu;

 • Pracodawcy/Przedsiębiorcy/Rzemieślnicy oraz ich zrzeszenia i stowarzyszenia.


  Więcej informacji można otrzymać pod nr tel 42 239 79 86 lub mailowo biuro@forecast.com.pl.
  Zapraszamy do kontaktu!