Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 1.1.2 - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

poniedziałek, 04 maja 2015

Nabór wniosków do Działania 1.1 Poddziałanie 1.1.2 w 2015 r.

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach

Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

w ramach

I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 7 maja do 22 czerwca 2015 r.

Budżet i poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanej rundy aplikacyjnej wynosi: 500 000 000 PLN w tym:
1) dla przedsiębiorców posiadających status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy -       400 000 000 PLN, w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 38 000 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie:                362 000 000 PLN.
2) dla przedsiębiorców innych niż mikro-, mali i średni przedsiębiorcy - 100 000 000 PLN,
w tym:
a) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 9 500 000 PLN;
b) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie:                90 500 000 PLN.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:
1) 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MSP);
2) 20 mln PLN w przypadku projektu realizowanego przez innego przedsiębiorcę niż MSP.

 

Kryteria formalne – Wnioskodawca

 1. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
 2. Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania (wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców spełniających kryteria mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa (MŚP) oraz do przedsiębiorców „innych niż MŚP” )

 

Kryteria formalne – projekt

 1. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w ramach projektów dopuszcza się podwykonawstwo dla firm zagranicznych, w granicach 50% kosztów kwalifikowalnych)
 2. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych PO IR (harmonogram realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków - 31 grudnia 2023r. )
 3. Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach – 45%, w średnich przedsiębiorstwach – 35%

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe w mikroprzedsiębiorstwach i małych przedsiębiorstwach – 70%, w średnich przedsiębiorstwach – 60%

W przypadku, gdy wnioskodawca wnioskuje o premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, konieczne jest wykazanie w dokumentacji projektu, że w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:

- zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

- zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub

- zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Przeprowadzenie działań upowszechniających będzie przedmiotem monitorowania lub kontroli przedsięwzięcia prowadzonej w ramach kontroli trwałości przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. Projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Podkreślając znaczenie polityki UE w zakresie zrównoważonego rozwoju, do dofinansowania mogą zostać wyłonione projekty:

1) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań/metod eksploatacji urządzeń mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.)

2) których rezultatem jest powstanie rozwiązania (produktu/technologii/usługi) pozytywnie oddziałującego na ochronę środowiska, dotyczy to w szczególności projektów w których powstanie rozwiązanie prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

 1. Projekt jest zgodny z polityką równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Kryteria dostępu

 1. Projekt obejmuje wyłącznie prace rozwojowe (Interwencja przeznaczona jest dla projektów, które przewidują testowanie technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ocena przyznawana jest projektom posiadającym co najmniej VI poziom technologii, w ramach których istnieje funkcjonalny prototyp)
 2. Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
 3. Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:

- kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada adekwatne do zakresu i rodzaju tych prac doświadczenie w tym w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami

- liczba osób zaangażowanych w realizację prac rozwojowych (lub planowanych do zaangażowania) jest adekwatna do zakresu i rodzaju zaplanowanych prac B+R

- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi, w tym infrastrukturą naukowo – badawczą, zapewniającymi terminową realizację projektu zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym.

Wnioskodawca nie musi posiadać wszystkich zasobów już w momencie składania wniosku o dofinansowanie. Część z nich może pozyskać w trakcie realizacji projektu, co zobowiązany jest opisać w projekcie wraz z określeniem warunków/wymogów stawianych podmiotowi/podmiotom, które zaangażowane zostaną do udziału w projekcie, w szczególności Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

 1. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 2. Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej

W konkursie nie jest możliwe dofinansowanie projektów, których efektem jest wyłącznie powstanie rozwiązania stanowiącego innowację marketingową lub organizacyjną.

Zgodnie z definicją można rozróżnić:

- innowację produktową - oznaczającą wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług

- innowację procesową - oznaczającą wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy;

- innowację marketingową - oznaczającą zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa;

- innowację organizacyjną - polegającą na zastosowaniu w przedsiębiorstwie nowej metody organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych.

Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w PO IR, dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

 1. Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 2. Kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
 3. Nowość rezultatów projektu (w ramach przedmiotowego kryterium ocenie podlega czy rezultat projektu - produkt/technologia/usługa, charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku)
 4. Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu

W przypadku innowacji produktowej:

- poprawnie zdefiniowano rynek docelowy 

- dane/przyjęte założenia są realistyczne i uzasadnione oraz czy uprawdopodabniają sukces ekonomiczny wdrożenia wyników projektu;

- poprawnie zidentyfikowano potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców oraz wykazano, że produkt zaspokoi faktyczne zapotrzebowanie konsumentów;

- wykazano, że produkt projektu będzie konkurencyjny względem innych podobnych produktów oferowanych na rynku oraz że w efekcie realizacji projektu nastąpi zwiększenie asortymentu lub wejście na nowe rynki.

W przypadku innowacji procesowej - ocenie będzie podlegało, w jaki sposób i w jakim stopniu innowacja procesowa wpłynie na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie.

 1. Opłacalność wdrożenia (nastąpi poprawa wyników firmy, projekcja spodziewanych korzyści bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach, proponowany sposób wprowadzenia technologii jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny, poprawnie zidentyfikowano ewentualne zagrożenia/bariery utrudniające wprowadzenie technologii)
 2. Wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP

 

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt

42 239 79 86
biuro@forecast.com.pl