Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów na Mazowszu

wtorek, 10 listopada 2015

Miło nam zakomunikować, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych ogłosiła także konkurs skierowany dla nauczycieli  o nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-010/15, dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 


Termin naboru wniosków: 30 listopada 2015 r. - 14 grudnia 2015 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 1 715 418, 00 zł

Wkład własny: 10 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.


Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu są projekty przyczyniające się do podniesienia kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu) niezbędnych dla realizacji kształcenia adekwatnego do potrzeb gospodarki i rynku pracy


Typ projektu:
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

 • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER
 • praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,  
  w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty
 • studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne)
 • budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia
 • realizację programów wspomagania
 • programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora        
  w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw
 • wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).


Grupa docelowa
Projekty realizowane w ramach niniejszego konkursu mogą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego;
 • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych;
 • nauczyciele kształcenia zawodowego szkół i placówek oświatowych;
 • instruktorzy praktycznej nauki zawodu.


 Zapraszamy do współpracy!