Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 10.2.3 w województwie kujawsko - pomorskim

wtorek, 27 października 2015

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs nr  RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 dla Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Termin naboru wniosków: 28 października 2015 r. - 11 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 10 356 500,00 zł
Wkład własny:minimum 5% wartości wydatków kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu: 100 000 zł
Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł


Przedmiot konkursu
Projekty, przyczyniające się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupa docelowa
Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

  • uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
  • słuchacze szkół policealnych,
  • opiekunowie praktyk lub staży u pracodawców.


Zapraszamy do współpracy!