Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia- ZIT w województwie świętokrzyskim

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs dla Osi Priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy,Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,Poddziałanie 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia- ZIT (projekty konkursowe)


Termin naboru wniosków: 26 września 2016 r. – 4 października 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 11 999 400,00 zł

Wkład własny: minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 grudnia 2016 r.


Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu dla Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.2Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia – ZIT (projekty konkursowe) ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:
 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.
 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia :
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
  • staże/praktyki zawodowe ;
  • szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej ;
  • subsydiowanie zatrudnienia;
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
 3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej .
 4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

W ramach Poddziałania 10.2.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia - ZIT(projekty konkursowe) o dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy ,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż., znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne, należące 
co najmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby po 50 roku życia ,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.
  w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 533 300 225  lub odpowidajac na wiadomości kierowane na adres biurao@forecast.com.pl

Zapraszamy do współpracy !