Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 10.2.2 Wdrażanie programów typu outplacement w województwie łódzkim

poniedziałek, 07 marca 2016

Zapraszamy do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-001/16 dla  Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw  
w regionie” Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw” Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” ogłoszonego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 


Termin naboru wniosków: 31 marca 2016 r. – 14 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 42 091 082,35 zł

Wkład własny: 9 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000, 00 zł.


Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego naboru możliwe jest zastosowanie wsparcia outplacementowego następujacych typów:
 • szkolenia zawodowe
 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia
 • poradnictwo psychologiczne
 • pośrednictwo pracy
 • staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie
 • subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy
 • studia podyplomowe
 • bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
  • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy, umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego  
   w dniu przyznania wsparcia
  • wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca rozwój działalności gospodarczej)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

O  dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy  
  z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.


Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być obejmowane poniższe grupy docelowe:
 • osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy
W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie bezzwrotne musi spełniać ona dodatkowo, co najmniej jeden z poniższych warunków:
 • jest osobą z niepełnosprawnością,
 • jest osobą powyżej 50. roku życia,
 • jest kobietą,
 • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
 • jest osobą poniżej 30. roku życia.Więcej informacji o przedmiotowym naborze mozna uzyskac pod nr tel. 42 239 79 86 lub pisząc wiadomość na adres e-mail: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy!