Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Konkurs 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

czwartek, 07 kwietnia 2016

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw 
w regionie, Działnie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Termin naboru wniosków: 19 maja 2016 r. – 30 maja 216 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 48 840 579,00 zł

Wkład własny: 9% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł.


Przedmiot konkursu

W ramach przedmiotowego konkursu możliwy jest do realizacji poniższy typ projektu:

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:

 1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: w formie instytucjonalnej:
  • żłobków,
  • klubów dziecięcych,
  • opiekuna dziennego i pozainstytucjonalnej :
  • niani
 2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  • doradztwa zawodowego,
  • doradztwa indywidualnego,
  • pośrednictwa pracy,
  • szkoleń.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą


Grupa docelowa

 W ramach konkursu wsparciem mogą zostać objęte:

 • osoby pracujące opiekujące się dzieckiem wieku do lat,
 • osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo dla których opieka nad dzieckiem stanowi barierę w wejściu na rynek pracy


Wiecj informacji można uzyskać pod nr tel. 42 239 79 842 239 79 86 lub pisząc do nas wiadomość na adres: biuro@forecast.com.pl46 239 76 8 

Zapraszamy do współpracy !