Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji osób pozostajacych bez pracy w Małopolsce

środa, 28 października 2015

Serdecznie zapraszamy do aplikowania w konkursie nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, który został ogłoszony przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 

Termin naboru wniosków: 23 listopada 2015 r. – 6 grudnia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 79 311 305,32 zł
Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowanych
Minimalna wartość projektu: 80 000, 00zł

Przedmiot konkursu:

Projekty realizujące kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo).
Do katalogu form pomocy zalicza się m. in.:
 • identyfikację indywidualnych potrzeb uczestnika (element obligatoryjny poprzedzający inne formy pomocy skierowany do każdego uczestnika) w następstwie której opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję,
 • pośrednictwo pracy,
 • poradnictwo zawodowe,
 • wsparcie motywacyjne (psychologiczne),
 • szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,
 • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe,
 • dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy,
 • subsydiowane zatrudnienie,
 • zatrudnienie wspomagane.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:
 • przedsiębiorcy i pracodawcy,
 • organizacje pozarządowe (w tym np. lokalne grupy działania).
Grupa docelowa
Grupę docelową w ramach niniejszego konkursu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z grup:
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.


 

Wiecej informacji o przedmiotowym konkursie i nawiązaniu współpracy można uzyskać kontaktując sie nami telefonicznie 42 239 79 86 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !