Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejny konkurs w województwie świętokrzyskim - edukacja przedszkolna

czwartek, 10 marca 2016

Zapraszamy do aplikowania w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Wojewóztwa Świętokrzyskiego dla osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.


Termin naboru wniosków: 29 marca 2016 r. – 14 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 14 750 400, 00 zł

Wkład własny: 15% wartości projektu.


Przedmiot konkursu:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego  
  o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury  
  do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci  
  z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 • przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne.


Grupa docelowa:

 • dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami określone w ustawie o systemie oświaty;
 • przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego), a także ich organy prowadzące.


  Zapraszamy do współpracy !