Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejny konkurs w Lubuskiem - programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty

wtorek, 29 grudnia 2015

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs Nr RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K01/15 w ramach Osi priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty.


Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r. – 15 lutego 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 7 500 000,00 zł

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł


Przedmiot konkursu
Kompleksowe programy na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujące kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące  
do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego, obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy,
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy,
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,
 • wsparcie towarzyszące dla otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym niezbędne do ich aktywizacji, np. przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej,
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy Beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • podmioty działające w obszarze rynku pracy,
 • podmioty zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej).
Grupa docelowa
Osoby i/lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem, a także osoby w ich otoczeniu. W szczególności:
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby niesamodzielne ze względu na wiek,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczenia społecznym,
 • osoby opuszczające zakłady karne,
 • osoby bezdomne.


Szczególwe informacje pod nr telefonu: 42 239 79 86 lub biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy !