Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejny konkurs w Lubelskiem - 12.1 Edukacja przedszkolna

wtorek, 08 grudnia 2015

Już w grudniu bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/15 dla osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna.

 

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2015 r. – 26 stycznia 2016 r. (pierwsza runda konkursowa)

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 20 000 000, 00 zł

Wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 100 000, 00 zł.

 

Przedmiot konkursu:

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.
  2. Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
  • podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące lub
  • inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych - nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) we współpracy z ww.
Grupa docelowa:
  • Dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty.
  • Rodzice (lub opiekunowie prawni) dzieci w wieku przedszkolnym określonym w ustawie o systemie oświaty.
  • Nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego.
  • Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego z terenu woj. lubelskiego.


Zapraszamy do współpracy !