Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejne konkursy ogłoszone w województwie śląskim 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego oraz 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS POWER 2014-2020

piątek, 03 lipca 2015

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego RPO WSL 2014-2020

 

Planowana alokacja na konkurs wynosi 45 237 629, 00 zł.

Wymagany wkład własny wynosi co najmniej 5% wartości projektu.

Termin składania wniosków: 27 lipca 2015 r. do 10 sierpnia 2015 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania:

Instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

 • publiczne służby zatrudnienia,

 • Ochotnicze Hufce Pracy,

 • agencje zatrudnienia,

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje dialogu społecznego,

 • instytucje partnerstwa lokalnego.

Przedmiot konkursu:

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 

Grupa docelowa konkursu:

Osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 la bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych
w urzędach pracy; z wyłączeniem grupy określonej dla konkursu 1.3.1.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:

Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej
z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43%;

 • dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 17%;

 • dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 35%;

 • dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
  co najmniej 36%.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane  
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Alokacja przeznaczona na konkurs: 62 186 000 zł.

Wkład własny: 10 % wartości projektu.

 

Termin naboru wniosków: 29.06.2015 r.- 31.07.2015 r.

 

Podmioty uprawnione do dofinansowania

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone
w regulaminie konkursu.

Grupa docelowa

 1. szkoły oraz placówki realizujące kształcenie ogólne, w tym szkoły artystyczne i zawodowe,
  które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego

 2. uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, w tym szkół artystycznych i zawodowych, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego
  i specjalnych,

 3. rodzice i opiekunowie prawni uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne
  w tym szkoły artystyczne i zawodowe, które realizują podstawę programową kształcenia ogólnego oraz specjalnych,

 4. uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 5. pracodawcy,

 6. nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych,

 7. partnerzy społeczno-gospodarczy.
   

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:

 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
  oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów

 • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu

 • Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty
  w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  oraz wsparcie ucznia młodszego

 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
  z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.