Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejne inicjatywy na rzecz doskonalenia zawodowego uczniów w województwie mazowieckim

wtorek, 15 grudnia 2015

 Zapraszamy do ubiegania sie o dofinansowanie projektów na konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-011/15 dla  osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

 

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2015 r. – 18 stycznia 2016 r.

A lokacja przeznaczona na dofinansowanie: 23 057 460,00 zł

 Wkład własny: 10 % wartości  projektu.

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł

 

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są projekty w zakresie kształcenia zawodowego oraz wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy  
i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne odpowiadające środowisku pracy u przedsiębiorców/pracodawców.

Typy projektów:
  • Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów lub słuchaczy szkół gimnazjalnych (wyłącznie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego)  i ponadgimnazjalnych, szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne.
  • Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu oświaty realizujących zadania** ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów.
  • Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa
  • uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
  • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego
  • szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące realizujące kształcenie zawodowe oraz szkoły artystyczne kształcące w zawodach artystycznych


Więcej informacji pod nr tel.  42 239 79 86 lub pod adresem biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !