Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kolejna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów europejskich dla uczelni wyższych

czwartek, 03 września 2015

Niezmiernie miło nam poinformować,  że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  
i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów.
 

Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Alokacja przeznaczona na konkurs: 145 000 000,00 zł.

Nabór wniosków: 14 września 2015 r. - 14 października 2015 r.
Wkład własny: 3% wartości projektu.
 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkołą publiczna lub niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Z możliwości aplikowania wyłączone są uczelnie o statusie państwowej wyższej szkoły zawodowej oraz niepubliczne wyższe szkoły zawodowe objęte pozakonkursowym projektem „Program praktyk zawodowych  
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”.
 
Przedmiot konkursu
Projekt ma na celu ułatwienie studentom wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczania, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.
Zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych  na stażu.

Okres trwania projektu: minimalnie rok, a maksymalnie 2 lata.
 
Maksymalna wartość projektu:
  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów –1 500 000 zł, 
  • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów  –2 500 000 zł,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów –5 000 000zł.
Maksymalny koszt wsparcia jednego uczestnika projektu: 15 000 zł.
 
Kryteria premiujące:
  • projekty, w których wszystkie realizowane staże w projekcie będą trwały nie krócej niż 3 miesiące - 5 pkt,
  • projekty przewidujące staże zagraniczne w zakresie podnoszenia praktycznych umiejętności studentów– 5 pkt,
  • wnioskodawcyposiadający wyróżniającą oceną programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na co najmniej jednym powadzonym kierunku studiów albo wyróżniającą ocenę instytucjonalną 5 pkt,
  • projekty przewidujące organizację staży wyłącznie na kierunku/ach studiów o profilu praktycznym– 5 pkt,
  • projekty w których uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku prowadzi sformalizowaną i udokumentowaną, co najmniej 12-miesięczną współpracę z pracodawcami w zakresie praktycznych elementów kształcenia– 5 pkt,
  • projekty w których podmiot, u którego przeprowadzany jest staż, wnosi wkład własny w wysokosci co najmniej 5% wartości działań dotyczących bezpośredni staży - 10 pkt,
  • wnisokodawcy, któzy posiadają wyróżniającą ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na każdym kierunku studiów, na którym będzie realizowany projekt - 5 pkt. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z nami pod nr tel. : 42 239 79 86 lub mailowo biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy!