Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Kilka słów na temat dotacji w województwie śląskim

czwartek, 21 lipca 2016


Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów z środków unijnych. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił konkurs z działania 7.3.3 Rozwój samozatrudnienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-02020. Pula środków przeznaczona na ten cel jest o 10 mln wyższa niż w roku ubiegłym i wynosi 27 251 050, 39 zł. Operatorzy dotacji są zobligowani do wniesienia wkładu własnego, który w przeciwieństwie do roku poprzedniego zostanie pomniejszony o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 

Projekty będą skierowane do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z województwa śląskiego. Każdy uczestnik może otrzymać bezzwrotne środki w wysokości ponad 23 398,68 zł na rozwój swojego pomysłu biznesowego, blok szkoleniowo – doradczy oraz wsparcie pomostowe zarówno w postaci szkoleń, jak i dodatkowych środków pieniężnych. Na kompleksowe wsparcie dla każdego uczestnika projektu przeznacza się 60 447,39 zł.
 

Podobnie, jak w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki premiowane będą projekty skierowane do osób z niepełnosprawnościami oraz osób w wieku powyżej 50 lat. Nie uzyskują większej liczby punktów wnioski w ramach których przewiduje się objęcie grupy docelowej Indywidualnym Planem Działania. W związku z uchwaleniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego przewiduje się punkty premiujące za wnioski, które zakładają realizację strategii przez działania projektowe.
 

Również działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn będą dodatkowo premiowane. Wnioskodawcy posiadający dwuletnie doświadczenie w obszarze merytorycznym projektu na terenie województwa śląskiego mają możliwość zdobycia 8 dodatkowych punktów.
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podobnie, jak w latach ubiegłych wszystkie podmioty. Wniosek należy złożyć do 30 sierpnia za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego.

 Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji na temat przedmiotowego naboru zapraszam do kontaktu pod nr tel. 533 300 225 lub 42 239 79 86