Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Już wkrótce rusza nowy konkurs dla uczelni wyższych!

czwartek, 17 października 2019

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków:  od 28 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie:  80 000 000,00 PLN
  • Planowany wkład własny: minimum 3%

PRZEDMIOT KONKURSU:

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz fakultatywnie realizację:

  • wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,
  • programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców.

Projekty wdrażane w konkursie mają służyć realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 31.12.2015 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/).

Dodatkowo, Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Zapraszamy do składania wniosków!

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl