Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, 9.3 RPO Warmińsko-Mazurskiego

czwartek, 04 czerwca 2020

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2020 r. do 30.07.2020 r.
  • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 17 395 133,50 zł
  • Planowany wkład własny: 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych

PRZEDMIOT KONKURSU

Do złożenia wniosku uprawnione są uczelnie.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną szkolnictwa wyższego zawodowego dla potrzeb regionalnych specjalizacji, w tym: 

  • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej,
  • doposażenie uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym w specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt,
  • adaptację, rozbudowę, przebudowę, remont istniejącej infrastruktury, budowę nowej infrastruktury jedynie  wyjątkowo i w uzasadnionych przypadkach, kiedy nie będzie możliwości adaptacji lub modernizacji istniejącej lub kiedy byłoby  to nieefektywne kosztowo.

Zapraszamy do składania wniosków! W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 533-300-225, lub w formie elektornicznej pod adresem mailowym: biuro@forecast.com.pl