Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Edukacja przedszkolna przedmiotem konkursu w województwie Wielkopolskim

wtorek, 09 lutego 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/16, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.

 

Termin naboru wniosków: 08 marca 2016 r. – 18 marca 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 44 300 000,00 PLN

Wkład własny: 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu
W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów zwiększające dostępność do dobrej jakości edukacji przedszkolnej (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami):

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej , polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzanie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów, np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowane
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Grupa docelowa
  • dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 lat) oraz ich rodzice/opiekunowie,
  • nauczyciele i pracownicy przedszkoli ,
  • przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego (w tym specjalne, integracyjne) i ich organy prowadzące.

 
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 42 239 79 86 lub mailowo biuro@forecast.com.pl
Zapraszamy do współpracy!