Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE

środa, 05 czerwca 2019

Zapraszamy do aplikowania na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego - DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE .

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA

PODDZIAŁANIE 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE


INFORMACJE OGÓLNE:

 • Planowany termin składania wniosków: od 30.06.2019 do 25.09.2019
 • Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 19 321 455,56 PLN
 • Planowany wkład własny: 5%

 

PRZEDMIOT KONKURSU:

 • W projektach możliwe jest wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin objętych wsparciem, takich jak:
  • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika;
  • usługi aktywnej integracji, w tym:
   • inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. staże, praktyki zawodowe, wolontariat;
   • usługi asystenta osoby bezdomnej w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, opiekuna usamodzielnienia, asystenta rodziny;
   • subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
   • zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające adaptację pracownika w środowisku pracy;
   • poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
   • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
   • poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;
   • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji;
   • usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;
   • działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych lub młodzieżowych ośrodków socjoterapii;
   • oddziaływanie na uczestników oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wzmacniające lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: wsparcie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne,
   • inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i zawodowej, wynikające ze zidentyfikowanych potrzeb osób obejmowanych wsparciem (w tym o charakterze zdrowotnym);
 • wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej, udzielane na stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach lub poprzez tworzenie nowych podmiotów;
 • wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, poprzez zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ (z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji) lub wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, ukierunkowaną na przygotowanie tych osób do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ poprzez wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ lub wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej;
 • usługi społeczne:
  • wsparcie służące poprawie dostępu do mieszkań wspomaganych poprzez tworzenie miejsc w nowo utworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych;
  • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami;
  • usługi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWNIE:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek państwa do kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorcy,
 • ochotnicze hufce pracy.


 

GRUPA DOCELOWA:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
  • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją,
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Zapraszamy do kontaktu pod nr 533-300-225!