Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz równowagi praca-życie w ramach konkursu w województwie podlaskim

wtorek, 12 kwietnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do składania projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca- życie.

 

Termin naboru wniosków: 29 kwietnia 2016 r. – 09 maja 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 27 000 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu

 • Typ projektu nr 1:
  • usługi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub opiekunów dziennych.
 • Typ projektu nr 2:
  • wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w połączeniu ze wsparciem kierowanym do osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w szczególności, poprzez realizację:
   • grantów na stanowisko w formie telepracy,
   • świadczeń aktywizacyjnych na zatrudnienie,
   • szkoleń, doradztwa, działań informacyjnych (jako działań uzupełniających), dotyczących elastycznych form pracy.

Podmioty uprawnione do ubiegania o dofinansowanie

 • Typ projektu nr 1:
  • gminy, osoby fizyczne (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Typ projektu nr 2:
  • wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupa docelowa

Działania na rzecz równowagi praca – życie muszą być skierowane bezpośrednio do następującej grupy odbiorców:

 • osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka oraz osoby pozostające bez zatrudnienia) – typ projektu nr 1 i nr 2
 • pracodawcy i organizacje pracodawców - typ projektu nr 2.

Zapraszamy do współpracy !