Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia w województwie świętokrzyskim

wtorek, 01 marca 2016

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu dla osi Priorytetowej  10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia w województwie świętokrzyskim. 

 

Termin naboru: 29 marca 2016 r. – 12 kwietnia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 29 505 000,00.

Wkład własny: min. 5% wydatków kwalifikowalnych

 

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia ogłoszony jest nabór na składanie wniosków o dofinansowanie projektów uwzględniających następujące typy projektów:
 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania – obligatoryjnie.
 2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
  • staże/praktyki zawodowe;
  • szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowej;
  • subsydiowanie zatrudnienia;
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
 3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 4. Zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna.
 6. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinasowanie

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
 • Lokalne Grupy Działania,
 • Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd Pracy,
 • podmioty świadczące usługi z zakresu aktywizacji zawodowej
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż. , znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii:
 • osoby po 50 roku życia ,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami,
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

 

 
Szczegółowych informacji udzielmay pod nr tel. 42 239 79 86 lub mailowo : biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !