Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w województwie warmińsko-mazurskim

czwartek, 17 grudnia 2015

 Uprzejmie informujemy, że w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszono trzy konkursy mające na celu wspracie osób zwolnionych z pracy z przyczyn zakładu pracy w ramch konkursu dla osi priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

 

Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2015 r. - 15 stycznia 2015 r.
Alokacja przeznaczona na dofinansowanie:
 • subregion ełcki – 1 980 000,00 zł
 • subregion elbląski – 3 330 000,00 zł
 • subregion olsztyński – 3 690 000,00 zł

Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych.

 

Przedmiot konkursu:
Wsparcie oferowane uczestnikom w ramach projektów outplacementowych obejmuje kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu,  
w tym m.in.:
 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
 • staże, praktyki zawodowe;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • dodatek relokacyjny,
 • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie bezzwrotnej, połączone ze wsparciem pomostowym w formie doradztwa i szkoleń,  
  przy czym o uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • jest osobą z niepełnosprawnością,
  • jest osobą powyżej 50. roku życia,
  • jest kobietą,
  • jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
  • jest osobą poniżej 30. roku życia.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

Grupa docelowa:
W ramach działania 10.5 muszą być skierowane do osób z danego subregionu, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia, osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel 42 239 79 86 lub pisząc do nas wiadomość na adres: biuro@forecast.com.pl.
Zapraszamy do współpracy !