Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz osób sprawujacych opiekę nad dziećmi do 3 lat w Łódzkiem

środa, 04 listopada 2015

 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15 dla Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników  
i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”.

 

 


Termin naboru wniosków: 4 grudnia 2015 r. - 14 grudnia 2015 r.

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 29 898 355,00 zł.

Wkład własny: 9% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.

 Przedmiot konkursu:
Projekty przyczyniające się do powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

 


Typy projektów:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3: w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej : 
  • żłobków;
  • klubów dziecięcych;
  •  opiekuna dziennego;
  • niani ( forma pozainstytucjonalna).
 • aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
  • doradztwa zawodowego;
  • doradztwa indywidualnego;
  • pośrednictwa pracy;
  • szkoleń.

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia


Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)
 • podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Grupa docelowa:
 • osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3;
 • osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

  Zapraszamy do współpracy !