Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz młodzieży w ramach konkursu 8.3.1 w Wielkopolsce

wtorek, 01 grudnia 2015

Miło nam poinformować, że w województwie wielkopolskim ogłoszono konkurs zamknięty nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/15 dla osi  priorytetowej 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

 

Termin naboru wniosku: 28 grudnia 2015 – 25 stycznia 2016 r.

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 13 391 768,00 zł

Wkład własny: 10% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł.

 

Typy projektów:
 1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  • staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  • realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  • realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
  • inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej
 3.  Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu 
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 

Grupa docelowa:
 1. uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym również młodocianych pracowników,
 2. nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 3. nauczycieli i specjalistów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 4. szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzących.



Zapraszamy do współpracy !