Aktualności

Tutaj znajdą Państwo najnowsze informacje o ważnych wydarzeniach w działalności Forecast Consulting

Działania na rzecz godzenia życia zawodowego i prywatnego w województwie lubelskim

poniedziałek, 07 grudnia 2015

W województwie lubelskim ogłoszono kolejny konkurs na dofinansowanie projektów unijnych. Tym razem nabór wniosków dotyczy osi priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

Alokacja przeznaczona na dofinansowanie: 30 000 000,00 zł

Termin naboru projektów: 28 grudnia 2015 r. – 26 stycznia 2016 r.

Wkład własny: 5% wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

 

Przedmiot konkursu:
W ramach niniejszego konkursu wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

 1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:
  • żłobkow,
  • klubow dziecięcych.
 2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,
  • staże i praktyki zawodowe,
  • szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),
  • subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • wsparcie adaptacyjne1 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową,  
   w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;
 • organizacje pozarządowe.

Grupa docelowa:
Grupę docelową w ramach Działania 9.4 stanowią:

 • Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu województwa lubelskiego tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat.

 

 Zapraszamy do współpracy !